วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

"เป็นผู้นำในการให้บริการด้านเวชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ เพื่อให้ผู้ป่วยส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงการรักษาที่มีประสิทธิผลและทันสมัย"


พันธกิจ

บริษัท เอ็ม แอนด์ เอ็ช แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด มุ่งเน้นให้ความสำคัญในด้านคุณภาพและมาตรฐานของยาที่ผลิตมาโดยตลอด ให้ความใส่ใจและรับผิดชอบในคุณภาพของเวชภัณฑ์ทุกขั้นตอนผลิตตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต หรือ GMP เริ่มตั้งแต่การค้นคว้าวิจัยและพัฒนาสูตรตำรับยา การคัดเลือกวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในการผลิต ต้องเป็นวัตถุดิบที่มีคุณภาพและปลอดภัย, ผ่านกระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพและประกันคุณภาพที่เข้มงวด เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิตและวิธีการทดสอบคุณภาพที่ทันสมัย, คัดเลือกเภสัชกรและบุคลากรที่มีประสบการณ์ ความชำนาญ รวมถึงระบบการบริหารและการจัดการที่ดีภายในองค์กร

                                                                M&H Manufacturing

กว่าครึ่งศตวรรษในการดำเนินการด้านการผลิตและจัดจำหน่ายเวชภัณฑ์ บริษัท เอ็ม แอนด์ เอ็ช แมนูแฟคเจอร์ริ่ง จำกัด มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพของเวชภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อสุขภาพที่ดีและคุณภาพชีวิตที่ดีของมนุษยชาติ ดังวัตถุประสงค์คุณภาพของบริษัทที่ว่า

"พัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางด้านคุณภาพและบริการของเวชภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง
เพื่อประสิทธิผลและความพึงพอใจของลูกค้า"