การผลิต

โรงงาน เอ็ม แอนด์ เอ็ช แมนูแฟคเจอริ่ง ตั้งอยู่บนพื้นที่ 6.8 เอเคอร์ (18 ไร่) เป็นโรงงานที่ทันสมัย มีการวางแผนและเตรียมความพร้อมในด้านสถานที่ตั้งของอาคารผลิต เพื่อป้องกันการปนเปื้อนในระหว่างการผลิตและเพื่อความปลอดภัยในการใช้ยา จึงได้มีการแยกอาคารผลิต ระบบน้ำที่ใช้ในการผลิต และแผนกประกันคุณภาพออกจากกันอย่างเด็ดขาด โดยแบ่งอาคารผลิตหลักออกเป็น 3 อาคารดังนี้

 • อาคารผลิตยากลุ่ม เพ็นนิซิลิน (Penicillin)
 • อาคารผลิตยากลุ่ม นอนเพ็นนิซิลิน (Non-Penicillin)
 • อาคารผลิตยากลุ่ม ฟาโลสปอริน (Cephalosporin)

บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงและขยายกำลังผลิตให้ทันสมัยและเพียงพอต่อความต้องการอย่างต่อเนื่อง เพื่อจะสามารถให้บริการได้ตรงความต้องการ และสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า

                                                            M&H Manufacturing

บริษัทฯ ผลิตและจัดจำหน่ายเวชภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงหลากหลายชนิด อาทิเช่น ยาปฏิชีวนะ ยาแก้เชื้อรา ยาบรรเทาอาการไอและหวัด ยาแก้ปวด-ลดไข้ ยารักษาโรคหลอดเลือดและหัวใจ ยารักษาเกี่ยวกับเส้นประสาท  ยาต้านการอักเสบ วิตามินและเกลือแร่ และยารักษาสำหรับสัตว์ โดยมีทั้งในรูปแบบของยาเม็ด ยาแคปซูล ยาน้ำ ยาขี้ผึ้ง ยาครีม และยาผง รวมถึงในรูปแบบของยาปราศจากเชื้อชนิดผงและชนิดของเหลว

      M&H Manufacturing     M&H Manufacturing    M&H Manufacturing


เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต บริษัทฯ จึงมีนโยบายจัดหาเครื่องมือ เครื่องจักร และเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในสายการผลิต เพื่อก้าวให้ทันกับวิวัฒนาการใหม่ ๆ ทำให้สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพอย่างเพียงพอต่อความต้องการที่มากขึ้น


      M&H Manufacturing     M&H Manufacturing    M&H Manufacturing


รายการเครื่องมือ-เครื่องจักรที่ทันสมัยที่ใช้ในโรงงาน อาทิเช่น

 • เครื่องแบ่งบรรจุผงยาปราศจากเชื้อแบบอัตโนมัติ
 • เครื่องเคลือบฟิล์มยาเม็ด
 • เครื่องบรรจุแคปซูลอัตโนมัติ
 • เครื่อง Total Organic Carbon Analyzer
 • เครื่อง HPLC with electrochemical detector
 • เครื่องทดสอบการละลาย (Dissolution tester)
 • เครื่อง Gas Chromatography
 • เครื่อง Ion Chromatography
 • เครื่อง Infra-Red Spectrophotometer
 • เครื่องกลั่นน้ำระบบ Multiple Effect
 • เครื่องอบแกรนนูล Fluid Bed Drier
 • เครื่องบรรจุแผงบลิสเตอร์อัตโนมัติ

 ปัจจุบันโรงงานปฏิบัติงานสัปดาห์ละ 6 วัน และมีการปฏิบัติงานมากกว่า 1 กะตามความเหมาะสม