แนะนำบริษัท

     บริษัท  เอ็ม แอนด์ เอ็ช  แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด เดิมชื่อ  บริษัท เมอร์ค ชาร์พ แอนด์ โดห์ม  (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมลงทุนกับ เมอร์ค ชาร์พ แอนด์ โดห์ม แห่งสหรัฐอเมริกา ได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อดำเนินธุรกิจในการผลิตเวชภัณฑ์ เมื่อปี พ.ศ. 2502

     โดย ดร. เกษม ปังศรีวงศ์ ดร. เกษม ปังศรีวงศ์ ผู้ก่อตั้งโรงงาน เอ็ม แอนด์ เอ็ช  แมนูแฟคเจอริ่ง เป็นเภสัชกรไทยท่านแรกที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจากต่างประเทศ โดยได้รับปริญญา Master of Science in Pharmacy จาก Philadelphia College of Pharmacy & Science ประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี พ.ศ.2483 ท่านเริ่มงานแรกเป็นอาจารย์ในแผนกอิสระเภสัชกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้ร่วมกับคณาจารย์ท่านอื่นๆผลักดันให้ขยายหลักสูตรการศึกษาเภสัชศาสตร์ จากประกาศนียบัตรเป็นปริญญาบัตร ท่านได้รับพระราชทานปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ในปี พ.ศ. 2497 เนื่องจากความทุ่มเทให้กับวิชาชีพเภสัชกรรมมาอย่างต่อเนื่องยาวนานดร.เกษม ได้ร่วมก่อตั้งสมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบัน (TPMA) และได้รับเลือกเป็นนายกสมาคม TPMA คนแรกของสมาคมในปี พ.ศ. 2512 นอกจากนี้ท่านยังเป็นนายกเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อปี พ.ศ. 2489

     นอกจากเป็นโรงงานผลิตเวชภัณฑ์เอกชนแห่งแรกๆในประเทศไทยแล้ว ยังเป็นบริษัทยาแห่งแรกที่ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และเป็นโรงงานแห่งแรกของเมอร์คในภาคพื้นเอเซียที่ผลิตเวชภัณฑ์เต็มรูปแบบ บริษัทตั้งมั่นในการดำเนินการเพื่อผลิตเวชภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงใช้สำหรับมนุษย์และใช้สำหรับสัตว์ รวมถึงดำเนินการผลิตยาให้แก่บริษัทต่างๆหลายแห่ง ภายใต้มาตรฐานสากลของ World Health Organization หรือ WHO  เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารจัดการในปี พ.ศ. 2529 บริษัทจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท  เอ็ม แอนด์ เอ็ช  แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด โดยคงรักษามาตรฐานของการผลิตและการควบคุมคุณภาพที่สูงไว้อย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ได้ยึดถือมาตรฐานที่ดีในการผลิตเวชภัณฑ์มาตลอดครึ่งศตวรรษที่ผ่านมา จนได้รับการรับรองมาตรฐานหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยา (Good Manufacturing Practice หรือ GMP) มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 ซึ่งเป็นปีแรกที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ได้ออกใบรับรอง GMP นอกจากนี้ยังได้ใบรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 version 2000 ในปี พ.ศ. 2546 และ version 2008 ในปี พ.ศ. 2552 สำหรับยาทุกหมวดที่บริษัทได้ดำเนินการผลิตด้วยคุณภาพในการผลิตเวชภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานจนเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ บริษัทฯได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ผลิตเวชภัณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข และบริษัทยาข้ามชาติหลายแห่ง เวชภัณฑ์ที่บริษัทฯผลิตได้ส่งออกไปจำหน่ายในหลายประเทศในภูมิภาคเอเซีย อาทิเช่น ประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ พม่า กัมพูชา และลาว รวมถึงส่งออกไปยังสหภาพยุโรป และอเมริกาใต้อีกด้วย การที่นานาชาติให้การยอมรับเวชภัณฑ์ของบริษัทฯย่อมเป็นการรับรองถึงการผลิตที่ได้มาตรฐานสากลของบริษัท เอ็ม แอนด์ เอ็ช  แมนูแฟคเจอรี่ง จำกัดนอกเหนือจากเวชภัณฑ์ที่ผลิตเองแล้ว บริษัทฯยังได้คัดเลือกนำเข้าเวชภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงจากต่างประเทศ เพื่อให้มีจำนวนชนิดสินค้าไว้ให้บริการกว้างขวางมากขึ้น โดยเฉพาะเวชภัณฑ์ที่มีเทคโนโลยีสูงและมีความจำเป็นทางการแพทย์ อันจะทำให้แพทย์ เภสัชกร และ ผู้ป่วยได้มีตัวเลือกในการรักษามากขึ้นในราคาที่เหมาะสม