ข่าวและกิจกรรม
 ประมวลภาพการฝึกอบรม
 คณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม ได้จัดโครงการฝึกอบรม หัวข้อ "การอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม" เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2560 ณ โรงแรมแคนทารี โคราช
 วันที่ 09/05/2017
อ่านต่อ

 การลงนามแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายสินค้า
 บริษัท เอ็ม แอนด์ เอ็ช แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ได้ให้การการต้อนรับคณะผู้บริหารจาก บริษัท M/S HEALTH SERVICES ประเทศปากีสถาน
 
อ่านต่อ

 ประมวลภาพการฝึกอบรมโครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม
  คณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม ได้จัดโครงการฝึกอบรม หัวข้อ "การอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม" ภายในบริษัท เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 2559 และภายนอกบริษัท เมื่อวันที่ 20 - 22 พ.ค. 2559 ที่ผ่านมา
 วันที่ 20/01/2017
อ่านต่อ

 ประมวลภาพการฝึกอบรมโครงการ
  คณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม ได้จัดโครงการฝึกอบรม หัวข้อ "การอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม" เมื่อวันที่ 30 พ.ค. - 1 มิ.ย. 2558 ที่ผ่านมา
 วันที่ 11/03/2016
อ่านต่อ

 โครงการฝึกอบรม หัวข้อ
 คณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม ได้จัดโครงการฝึกอบรม หัวข้อ "จิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงาน" เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2557 และ 7 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา
 วันที่ 06/03/2015
อ่านต่อ

 กิจกรรมทางการตลาด : จัดสัมมนาร้านยา
 สัมมนาวิชาการ ชมรมร้านขายยาจังหวัดพิษณุโลก
 
อ่านต่อ

 กิจกรรมทางการตลาด : จัดสัมมนาร้านยา
 สัมมนาวิชาการ ชมรมร้านขายยาจังหวัดนครศรีธรรมราช
 
อ่านต่อ

 กิจกรรมทางการตลาด : จัดสัมมนาร้านยา
 สัมมนาวิชาการ ชมรมร้านขายยาจังหวัดภูเก็ต
 
อ่านต่อ

 กิจกรรมทางการตลาด : ออกร้านในงานประชุม
 บริษัทฯ ได้ร่วมออกร้านในงานประชุมชมรมเภสัชกรจังหวัดชลบุรี
 
อ่านต่อ

 กิจกรรมทางการตลาด : จัดสัมมนาร้านยา
 สัมมนาวิชาการ ชมรมผู้ประกอบการค้ายาจังหวัดชลบุรี
 
อ่านต่อ

 กิจกรรมทางการตลาด : ออกร้านในงานประชุม
 บริษัทฯ ได้ร่วมออกร้านในงานประชุมชมรมร้านขายยา เขต 7
 
อ่านต่อ

 กิจกรรมทางการตลาด : จัดสัมมนาร้านยา
 สัมมนาวิชาการ ชมรมร้านขายยาจังหวัดสมุทรสาคร
 
อ่านต่อ

 กิจกรรมทางการตลาด : ออกร้านในงานประชุม
 บริษัทฯ ได้ร่วมออกร้านในงานประชุมสมาคมร้านขายยาแห่งประเทศไทย
 
อ่านต่อ

 กิจกรรมทางการตลาด : ออกร้านในงานประชุม
 บริษัทฯ ได้ร่วมออกร้านในงานประชุมสมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
 
อ่านต่อ

 กิจกรรมทางการตลาด : จัดสัมมนาร้านยา
 สัมมนาวิชาการ ชมร้านขายยาจังหวัดสุพรรณบุรี
 
อ่านต่อ

 กิจกรรมรณรงค์ การประชาสัมพันธ์ภายใน ครั้งที่ 1
 กิจกรรมรณรงค์ การประชาสัมพันธ์ภายใน
 วันที่ 28/11/2013
อ่านต่อ

 กิจกรรมทางการตลาด : จัดสัมมนาร้านยา
 สัมมนาวิชาการ ชมรมร้านขายยาจังหวัดเชียงใหม่
 
อ่านต่อ

 กิจกรรมทางการตลาด : จัดสัมมนาร้านยา
 สัมมนาวิชาการ ชมรมร้านขายยาจังหวัดพิษณุโลก
 
อ่านต่อ

 กิจกรรมทางการตลาด : จัดสัมมนาร้านยา
 สัมมนาวิชาการ ชมรมร้านขายยาจังหวัดสงขลา
 
อ่านต่อ

 กิจกรรมทางการตลาด : ออกร้านในงานประชุม
 บริษัทฯ ได้ร่วมออกร้านในงานประชุมชมรมเภสัชกรจังหวัดชลบุรี
 
อ่านต่อ