ประมวลภาพการฝึกอบรม

     คณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม ได้จัดโครงการฝึกอบรม หัวข้อ "การอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม"

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2560 ณ โรงแรมแคนทารี โคราช พนักงานทุกหน่วยงานเข้าร้วมฟังบรรยาย

โดยคุณวิชัยยุทธ สุทธิฤกษ์ (ผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม)

เกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน และเน้นการมีจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมกับโครงการอนุรักษ์พลังงานฯ