โรงงาน เอ็ม แอนด์ เอ็ช แมนูแฟคเจอริ่ง ตั้งอยู่บนพื้นที่ 6.8 เอเคอร์ (18 ไร่) เป็นโรงงานที่ทันสมัย มีการวางแผนและเตรียมความพร้อมในด้านสถานที่ตั้งของอาคารผลิต เพื่อป้องกันการปนเปื้อนในระหว่างการผลิตและเพื่อความปลอดภัยในการใช้ยา จึงได้มีการแยกอาคารผลิต ระบบน้ำที่ใช้ในการผลิต และแผนกประกันคุณภาพออกจากกันอย่างเด็ดขาด โดยแบ่งอาคารผลิตหลักออกเป็น 3 อาคารดังนี้

  • อาคารผลิตยากลุ่ม Penicillin
  • อาคารผลิตยากลุ่ม Non-Penicillin
  • อาคารผลิตยากลุ่ม Cephalosporin

     บริษัทได้มีการปรับปรุงและขยายกำลังผลิตให้ทันสมัยและเพียงพอต่อความต้องการอย่างต่อเนื่อง เพื่อจะสามารถให้บริการได้ตรงความต้องการและสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า.

                       
                                          M&H Manufacturing